Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει

Αιτιολογική έκθεση προϋπολογισμού 2011

Κανονισμός λειτουργίας Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΥΠ’ ΑΡΙΘ 7/2011

Παπάγου σήμερα την 27η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου (Αναστάσεως 90) συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. πρωτ. 9690/20-4-2011 προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Χρύσας Παρίση.

Ανάπλαση & διαμόρφωση ‘πράσινων’ χώρων Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη πράσινης κινητικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΓΝΩΜΗ Τ.Υ.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ.8 Ν3669/08 Κ.Ν.Δ.Ε)

Σχετικά με το θέμα :

Λήψη απόφασης για την εκδίκαση της με αρ. πρωτ. Δήμου 13444/20-05-2011 ένστασης της εργοληπτικής επιχείρησης ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ (αναδόχου) κατά τον 1ο ΑΠΕ του έργου:

«Ανάπλαση & διαμόρφωση ‘πράσινων’ χώρων Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη πράσινης κινητικότητας».

Ανάπλαση και διαμόρφωση πράσινων χώρων του Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη πράσινης κινητικότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

Παπάγου,

1 / 6 / 2011

 

 

 

ΓΝΩΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

(σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 10 του Ν. 3669/08)

Σχετικά με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14525/25-5-2011 αίτηση της Αναδόχου Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ», για παράταση προθεσμίας του έργου : « Ανάπλαση και διαμόρφωση πράσινων χώρων του Δήμου Παπάγου και ανάπτυξη πράσινης κινητικότητας».

Οικονομική ενίσχυση του Αθλητικού Συλλόγου Παπάγου

Με δεδομένη την δυσχερή οικονομική θέση στην οποία βρίσκεται ο Αθλητικός Σύλλογος Παπάγου και έχοντας υπόψη ότι ο τέως Δήμος Παπάγου επιχορηγούσε το εν λόγω Σωματείο σε ετήσια βάση, προτείνεται η οικονομική του ενίσχυση από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού με το ποσό των 15.000,00 €.

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 1 από 4

Έναρξη
Προηγούμενο
1

Ο καιρός

Διαφήμιση