Επιτόκια/Προμήθειες Τραπεζών

Η Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει των αρμοδιοτήτων της για τη διαφάνεια των τραπεζικών συναλλαγών, έχει θεσπίσει με την ΠΔ/ΤΕ 2501/2002 κανόνες πληροφόρησης των συναλλασσομένων με τα πιστωτικά ιδρύματα για τους βασικούς όρους που διέπουν τις τραπεζικές συναλλαγές. Στο πλαίσιο των κανόνων αυτών και επιδιώκοντας την πληρέστερη ενημέρωση των συναλλασσομένων, η Τράπεζα της Ελλάδος εισάγει στον ιστοχώρο της πίνακες στους οποίους παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία για ορισμένα βασικά προϊόντα που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύματα (επιτόκια στεγαστικής και καταναλωτικής πίστης, επιτόκια καταθέσεων, έξοδα δανείων και προμήθειες-έξοδα λοιπών τραπεζικών συναλλαγών).

 

Επισημαίνεται ότι στους πίνακες περιέχονται ορισμένα από τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες των τραπεζών με κριτήριο την αντιπροσωπευτικότητά τους, η αναγραφή των οποίων αποτελεί μέρος μόνον της αναλυτικής ενημέρωσης που μπορούν να αντλούν οι συναλλασσόμενοι, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα ή τα καταστήματα κάθε τράπεζας.

 

Πίνακας Επιτοκίων/Προμηθειών Τραπεζών

Τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη κάθε φορά συμπλήρωση του πίνακα με τα τρέχοντα δεδομένα των τιμολογίων τους. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι πληροφορίες αυτές αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση.

Χρήσιμες πληροφορίες για τη χρήση των συγκριτικών πινάκων

 

 • Κυμαινόμενο επιτόκιο-επιτόκιο αναφοράς βάσει της ΠΔ/ΤΕ 2501/2002.
  Στις συμβάσεις δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο προσδιορίζεται το επιτόκιο αναφοράς που αποτελεί το δείκτη μεταβολής του συμβατικού επιτοκίου, όπως παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εuribor, απόδοση ομολόγων, βραχυπρόθεσμων τίτλων κ.λπ. Επίσης, στη σύμβαση καθορίζεται ο τρόπος προσαρμογής του συμβατικού επιτοκίου ως εξής:
  i) ως ανώτατο πολλαπλάσιο της εκάστοτε μεταβολής του επιτοκίου αναφοράς, ή
  ii) ως το εκάστοτε προκύπτον άθροισμα του ύψους του επιτοκίου αναφοράς πλέον ενός περιθωρίου καθοριζόμενου μέχρι ενός ανώτατου ορίου.
 • Στο ύψος του επιτοκίου που αναγράφεται για κάθε κατηγορία δεν περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη εισφορά του ν.128/75 (0,6% για τα καταναλωτικά δάνεια, 0,12% για τα στεγαστικά δάνεια).
 • Κατά τον υπολογισμό του Συνολικού Ετήσιου Πραγματικού Ποσοστού Επιβάρυνσης- ΣΕΠΠΕ, προσδιορίζεται το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο όλων των επιβαρύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των λοιπών εξόδων.
 • Η κατηγορία των προσωπικών δανείων αφορά δάνεια ορισμένης διάρκειας για κάλυψη προσωπικών αναγκών.
 • Η κατηγορία των ανοικτών δανείων περιλαμβάνει χορηγήσεις με τη μορφή ανακυκλούμενης πίστωσης που προσδιορίζεται μέχρις ενός ανωτάτου ορίου και ο συναλλασσόμενος έχει τη δυνατότητα τμηματικών αναλήψεων.
 • Ως STP (Straight Through Processing) χαρακτηρίζονται τα εμβάσματα που φέρουν κωδικοποιημένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. διεθνής τραπεζικός λογαριασμός IBAN) που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της πληρωμής μέσω σύγχρονων, πλήρως αυτοματοποιημένων μηχανογραφικών συστημάτων.
 • Η στεγαστική πίστη αναφέρεται σε δάνεια ύψους  €100.000 για αγορά ακινήτου και αφορά την περίπτωση χρηματοδότησης του ακινήτου κατά ποσοστό 80%.
 • Για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, ως αντιπροσωπευτική λαμβάνεται η πιστωτική κάρτα κατηγορίας «Classic».
 • Για τα επιτόκια ανοικτών δανείων, ως αντιπροσωπευτική κατηγορία λαμβάνεται δάνειο πιστωτικού ορίου €6.000.
 • Για τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων με εξασφάλιση, ως αντιπροσωπευτική κατηγορία λαμβάνεται δάνειο για αγορά αυτοκινήτου, ύψους €15.000 και διάρκειας 4 ετών.
 • Για τα επιτόκια καταναλωτικών δανείων χωρίς εξασφάλιση, ως αντιπροσωπευτική κατηγορία λαμβάνεται το προσωπικό δάνειο, ύψους €6.000 και διάρκειας 3 ετών.
 • Για τα έξοδα δανείων στεγαστικής πίστης, ως αντιπροσωπευτικό παράδειγμα λαμβάνεται δάνειο ύψους €100.000.
 • Τα έξοδα δανείων καταναλωτικής πίστης υπολογίζονται βάσει του εκάστοτε αντιπροσωπευτικού παραδείγματος.
 • Στην πληρωμή εισερχομένων εντολών, η προμήθεια αφορά την περίπτωση πίστωσης σε λογαριασμό ποσού μέχρι €12.500.
 • Τα διαχειριστικά έξοδα αφορούν λογαριασμούς ταμιευτηρίου.
 • Όπου δεν προσφέρεται το αντίστοιχο προϊόν ή υπηρεσία από την τράπεζα, σημειώνεται παύλα.
 • Αρμόδια Διεύθυνση:
  Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος
  Τηλ: 210 3205175, 210 3205068

 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος (www.bankofgreece.gr)

Ο καιρός

Διαφήμιση