Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει

Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ     ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ν.Π.Δ.Δ.

«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)


ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2011.

 

Για την σύνταξη του σκέλους ΕΣΟΔΩΝ του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011 ελήφθησαν υπόψη:

Απόφαση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010 ΔΑΟΧ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Οικονομικού Απολογισμού έτους 2010

Αριθ Απόφασης:  

39

 

Στο Χολαργό σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 στηναίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού που επιδόθηκε την 20 Απριλίου 2011, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικ/κό Συμβούλιο με παρόντες τους Συμβούλους:

Πρόσληψη προσωπικού από τους ΟΤΑ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού από τους ΟΤΑ, οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Έφιππος ανδριάντας Μ. Αλεξάνδρου

Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Τεχνική Υπηρεσία

Προς: ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σχετικά με το θέμα: Ορισμός μελών για συμμετοχή στην επιτροπή κρίσης καλλιτεχνικής αρτιότητας δωρούμενου αγάλματος (έφιππος ανδριάντας Μ. Αλεξάνδρου) και καθορισμός θέσης για την τοποθεσία του.

Ανδριάντας του Μεγάλου Αλεξάνδρου

Χολαργός, 5-4-2011

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο Σύνδεσμος Μακεδόνων & Θρακών Παπάγου-Χολαργού με το υπ’αριθμ. πρωτ. 225/27-2-2011 έγγραφό του, ζητά από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού να τοποθετήσει τον ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

H Αντιδήμαρχος

Αγγελική Κούτρα

Περισσότερα Άρθρα...

Ο καιρός

Διαφήμιση