Κατάλογος προγραμμάτων ενίσχυσης

Η Vega Finance ενημερώνει τους αναγνώστες της 360news.gr για όλα τα προγράματα ενίσχυσης της επιχείρησής σας.

 

VEGA FINANCE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

A/A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΧΥΕΙ

ΑΝΑΜΕ-ΝΕΤΑΙ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠ - digi-lodge: Ενίσχυση ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων για τη δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων

Χ

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

Δημιουργία διαδικτυακών τόπων προβολής και συστημάτων ηλεκτρονικών κρατήσεων

Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού, Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού ή/ και προμήθειας υπηρεσιών με τη μορφή Application Service Provider (ASP), Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης - Εγκατάστασης, Δαπάνες Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Προώθησης - Προβολής

2

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 2007-2013 ΚΑΙ 4 ΠΕΠE - security

Χ

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

Υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας

Δαπάνες Προμήθειας Εξοπλισμού, Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού, Δαπάνες Προμήθειας Υπηρεσιών

3

Κουπόνια καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Χ

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

Ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλήματος ή/και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας

4

Πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες"

Χ

20/12/2010

Αναβάθμιση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων μεταποιητικών επιχειρήσεων

Διαμόρφωση κτιρίων και χώρων, Προμήθεια μηχανημάτων, εξοπλισμού και λογισμικού, Δαπάνες για ΑΠΕ μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, Αγορά τεχνογνωσίας, Δαπάνες απασχόλησης πρόσθετου προσωπικού- εργαζομένων σε μειονεκτική θέση, Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση, Άυλες δαπάνες (Παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης και διοίκησης έργου, Εκπόνηση μελετών και ερευνών, Μελέτη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης)

5

Πρόγραμμα «Ένδυση και Υπόδηση - Νέες Προοπτικές»

Χ

22/11/2010

Ενθάρρυνση της καινοτομίας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων των κλάδων της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος

Εξοπλισμός - Ειδικές εγκαταστάσεις - Ασώματα πάγια, Άυλες δαπάνες (Συνεργασία με φορείς σχεδιασμού & ανάπτυξης προϊόντων, Εφαρμογή νέων μεθόδων στη διαδικασία του σχεδιασμού, Συμμετοχή για πρώτη φορά σε εκθέσεις, Συνεργασία με εμπειρογνώμονες για μελέτη σχεδιασμού εκστρατείας προβολής, Δημιουργία τεχνικών προτύπων & προδιαγραφών προϊόντων, Εγκατάσταση & λειτουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, Πιστοποίηση προϊόντων, Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου

6

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 22-64»

Χ

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

Προώθηση ανέργων γυναικών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

7

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 – Β΄ ΚΥΚΛΟΣ». ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Χ

Μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού

Προώθηση ανέργων ηλικίας 22-64 ετών στην απασχόληση, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

8

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ (ΟΠΕ)

Χ

Δειγματισμός προϊόντων στο εξωτερικό, Προσκλήσεις ξένων αγοραστών στην Ελλάδα, Προώθηση & προβολή στα σημεία πώλησης (store marketing, Συμμετοχή σε Διεθνείς Εκθέσεις, που δε μετέχει ο ΟΠΕ, Δημιουργία και αναπαραγωγή προωθητικού υλικού, Διαφήμιση

9

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Χ

31/12/2010

Άμεση κάλυψη οφειλών των ΜΕ/ΠΜΕ στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία, Έκδοση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας για τη διευκόλυνση των συναλλαγών των ΜΕ/ΠΜΕ με το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και δυνατότητα πρόσβαση των ΜΕ/ΠΜΕ σε πηγές χρηματοδότησης, Στήριξη της επιχειρηματικότητας και βιωσιμότητας υγιών ΜΕ/ΠΜΕ αλλά με κρίση ρευστότητας λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, Δυνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

10

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χ

31/8/2011

Άμεση κάλυψη τρεχουσών λειτουργικών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών, Στήριξη υγιών επιχειρήσεων για άμεση εξόφληση προμηθευτών που ίσως οδηγήσει και σε ευνοϊκότερους όρους αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων κλπ, Στήριξη παραγωγής και ανταγωνιστικότητας ΜΕ/ΠΜΕ υπό σύσταση, νέων και υφιστάμενων, Δυνατότητα να απελευθερωθούν πόροι ή να αναζητηθούν στο μέλλον νέες πηγές χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

11

DIGI RETAIL

X

Ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου για τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και κυρίως την επέκταση του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία.

Αναδιοργάνωση και Εξοικονόμηση Πόρων (E-invoicing, e-payment, e-pricing, dynamic pricing, Electronic shelf tags, RFID (έξυπνο καλάθι, self checkout κ.α.), Retail management solutions (υπηρεσίες CRM, logistics, φιλοξενία σε ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα))Εξωστρέφεια - προώθηση - επικοινωνία (Smart loyalty cards, Digital signage, Smart tagging, Bluetooth marketing, Mobile marketing, Social media, Dynamic promotion, E- (or m-) coupons

 

 

A/A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΧΥΕΙ

ΑΝΑΜΕ-ΝΕΤΑΙ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

12

DIGI CONTENT

X

Ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εκδόσεων για τη δημιουργία Ελληνικού ευρυζωνικού περιεχομένου το οποίο θα μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά και να ενισχύσει τον τομέα των επιστημών, της ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας

Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού, Προμήθεια λογισμικού, Προμήθεια υπηρεσιών

13

ΕΓΝΑΤΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΙ

Χ

Ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων του κλάδου ΤΠΕ στις περιφέρειες που διατρέχει ο άξονας της Εγνατίας Οδού για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων σχετικών με την ανάπτυξη νέων προϊόντων

Δαπάνες σύνταξης επιχειρηματικού σχεδίου, προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία νέου τεχνολογικού και παραγωγικού εξοπλισμού, δαπάνες ενίσχυσης της εξωστρέφειας που περιλαμβάνει ενδεικτικά: διεθνοποίηση μετάφρασης των προϊόντων αυτών σε ξένες γλώσσες, δαπάνες μετάφρασης ελληνικών προϊόντων σε ξένες γλώσσες κ.α., δαπάνες σχεδιασμού, εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες απασχόλησης - μισθοδοσίας νέων ερευνητών & επιστημόνων πληροφορικής για την ανάπτυξη - υλοποίηση νέων καινοτομικών προϊόντων

14

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Χ

Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας και η εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού (εξοπλισμός, λογισμικό, απόκτηση τεχνογνωσίας), μισθολογικό κόστος άμεσα δημιουργούμενων από το επενδυτικό σχέδιο θέσεων απασχόλησης, ειδικότερα για τις ΜμΕ επιλέξιμες δαπάνες αποτελούν και η λήψη εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και η συμμετοχή σε εκθέσεις

15

Πρόγραμμα "Πράσινος Τουρισμός"

Χ

Οι τουριστικές μονάδες που θα ενισχυθούν μέσω της Πρωτοβουλίας «Πράσινος Τουρισμός» καλούνται να βελτιώσουν τις λειτουργικές τους υποδομές και τις επιχειρησιακές τους διαδικασίες με οικολογικό προσανατολισμό αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα τοπικά, γεωγραφικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης, καθώς και σε παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιλέξιμες ενέργειες. Αφορούν δε σε προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων, εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, αμοιβές συμβούλων, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας

16

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ

Χ

Παροχή κινήτρων (χαμηλότοκων δανείων και σημαντική απομείωση αρχικού κεφαλαίου δανείου) για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες

17

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Χ

Ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας, παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμΕΑ κ.λ.π.), διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού κτλ

Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων, αμοιβές συμβούλων, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας και άλλες δαπάνες

18

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Χ

Η δράση παρέχει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη δημιουργία πυρήνων στενά αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων (στη βάση κοινού οικονομικού προσανατολισμού και συμφέροντος) που συνεργάζονται με ερευνητικούς φορείς για τη δημιουργία και προώθηση στη διεθνή αγορά καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών

Η δράση υποστηρίζει τη συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, μέσα από την από κοινού εκτέλεση ερευνητικών και τεχνολογικών έργων που με την ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών θα προάγουν την πράσινη ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη

19

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜμΕ

Χ

Ενίσχυση και υποστήριξη των ΜμΕ για την έναρξη/συνέχιση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, με σκοπό τη διεθνοποίησή τους και την απόκτηση ταυτότητας και εμπειρίας εξωστρέφειας

Εκτίμηση των προοπτικών διεθνοποίησης της κάθε επιχείρησης, παροχή υποστήριξης στην επιχείρηση για να καθορίσει και να αναλύσει τις ανάγκες τις προοπτικές και τα οράματά της, σε σχέση με τη διεθνοποίησή της, καθώς και να αξιολογήσει τη διεθνή ανταγωνιστική της θέση, παραγωγή ενός εξατομικευμένου πλάνου διεθνοποίησης της επιχείρησης, μιας στρατηγικής που θα εξασφαλίσει την επιτυχία στην αγορά-στόχο.

20

ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΤΩΝ ΜμΕ

Χ

Η δράση θα αφορά στην ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και υλοποίηση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

21

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΒΕΠΕ

Χ

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων παρεμβαίνοντας στο ζήτημα της βιομηχανικής εγκατάστασης και βελτιώνοντας τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε οργανωμένους και εξοπλισμένους με την κατάλληλη υποδομή χώρους, σε επιλεγμένες περιοχές της χώρας

Έργα ηλεκτρομηχανολογικών και λοιπών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού, Έργα εξοπλισμού ηλεκτρονικής διαχείρισης των υποδομών, Δαπάνες που αφορούν σε διευκολύνσεις για τη χρησιμοποίηση νέων σύγχρονων τεχνολογικών υποδομών επικοινωνιών και πληροφορικής , Δαπάνες για την εκπόνηση σχεδίων διαμόρφωσης του τοπίου των προς εξυπηρέτηση περιοχών, έργα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.Δαπάνες για την κατασκευή κτιρίων , Δαπάνες για την κατασκευή, βελτίωση οδικών δικτύων εντός της ΒΕΠΕ, Δαπάνες για την κατασκευή, βελτίωση, συμπλήρωση και επέκταση δικτύων αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων υδάτων., Δαπάνες για τη βελτίωση δικτύων ηλεκτροφωτισμού και επικοινωνιών κτλ

22

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Χ

Χρηματοδότηση από Ταμείο με φορείς πολιτιστικά ιδρύματα που θα συνεισφέρουν πόρους. Υποβολή ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων για προώθηση πολιτιστικών προϊόντων που παράγουν έσοδα με σκοπό την επιστροφή των πόρων στο ταμείο.

Πυλώνες στήριξης: Πολιτιστική δημιουργία, Πολιτιστική διαχείριση, Θεματικές ενότητες, Μουσική, Χορός, Οπτικοακουστικά (κινηματογράφος, φωτογραφία, θέατρο, video-art), Εικαστικά, Γλυπτική, Βιβλίο, Πνευματική δημιουργία (γενικώς)

 

 

A/A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΧΥΕΙ

ΑΝΑΜΕ-ΝΕΤΑΙ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

23

CLUSTERS ΣΕ ΝΕΑ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ) ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

Χ

Δημιουργία συστάδων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών (clusters) σε συγκεκριμένα θεματικά πεδία που εμφανίζουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τη χώρα, με σκοπό την τόνωση της καινοτομικής δραστηριότητας και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και σκοπού μέσα από την εξειδίκευση της παραγωγής και την ανάπτυξη στενής συνεργασίας μεταξύ των μελών των συστάδων.

Η δράση παρέχει την απαιτούμενη χρηματοδότηση για τη δημιουργία πυρήνων στενά αλληλοσυνδεόμενων επιχειρήσεων (στη βάση κοινού οικονομικού προσανατολισμού και συμφέροντος) που συνεργάζονται με ερευνητικούς φορείς για τη δημιουργία και προώθηση στη διεθνή αγορά καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών

24

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ JEREMIE

Χ

H πρωτοβουλία JEREMIE (Joint European Resources for Small and Medium-sized Enterprises) αποβλέπει στη βελτίωση της πρόσβασης των Πολύ μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε χρηματοδοτικά μέσα, δίνοντας την δυνατότητα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω εθνικών και περιφερειακών αρχών τους, να χρησιμοποιούν μέρος των ενισχύσεων που λαμβάνουν από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ίδια κεφάλαια, δάνεια ή εγγυήσεις.

Το JEREMIE πρόκειται να διαχειριστεί τα παρακάτω χρηματοδοτικά μέσα:• Συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη,• Ίδιοι πόροι και κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου (venture capital),• Εγγυήσεις (για μικροπιστώσεις και δάνεια σε ΜΜΕ).

25

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Χ

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου για την προσβασιμότητα στην αγορά χωρίς διακρίσεις

26

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ / ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Χ

Ενίσχυση της κατάρτιση στην πράσινη επιχειρηματικότητα

27

LEADER - ΟΠΑΑΧ.

Χ

α) αγροτουριστικές παρεμβάσεις (ιδρύσεις –επεκτάσεις – εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης, ιδρύσεις – επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής, επισκέψιμα αγροκτήματα, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου-εναλλακτικές μορφές τουρισμού)β) μικρές βιοτεχνίες (ιδρύσεις – επεκτάσεις – εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας και ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων που θα ενταχθούν για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας)γ) παρεμβάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα (ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων)δ) διατοπικές – διεθνικές συνεργασίες

28

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3299

Χ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 - 2013 ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"

29

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

Χ

15/10/2010

Βελτίωση και οργάνωση του τουριστικού προϊόντος, ενίσχυση της απασχόλησης, αύξηση της επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, συμβολή στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων στον τομέα της τουριστικής υποδομής σύμφωνα με τις υπ΄ αριθ. 2974/710/8.04.2009 (ΦΕΚ 670/Β/10.04.2009) & 3427/9.6.2010 (ΦΕΚ 894/Β/22.6.2010) ΚΥΑ «προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των 6 τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

30

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων

Χ

15/10/2010

Προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, στη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού καθώς και στη δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη συγκράτηση ή/και αύξηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, και επιχειρήσεων ειδών διατροφής - μετά την α΄ μεταποίηση - σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους, βελτίωση υποδομής επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης, δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων της τοπικής οικονομίας, (δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δαπάνες μελετών, δαπάνες προβολής, κ.α)

31

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

Χ

16/10/2010

Παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και ειδικές ομάδες πληθυσμού, τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο.

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων• στον τομέα της τουριστικής υποδομής• στον τομέα των βιοτεχνικών δραστηριοτήτων σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους• στον τομέα βελτίωσης της υποδομής των επιχειρήσεων με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης.

 

 

A/A

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΙΣΧΥΕΙ

ΑΝΑΜΕ-ΝΕΤΑΙ

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ΣΚΟΠΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

32

Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χ

31/3/2011

Προώθηση δράσεων εκσυγχρονισμού γεωργικών εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη φυτική και ζωική παραγωγή με ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων ζωικής παραγωγής, τόσο του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας όσο και του τομέα της αγελαδοτροφίας, ενώ στο τομέα της φυτικής παραγωγής προτεραιότητα έχουν επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης της παραγωγής στους τομείς του καπνού και βάμβακος.

Κατασκευή (κτίρια, ειδικές εγκαταστάσεις και εκσυγχρονισμός των παγίων της εκμετάλλευσηςΑγορά ή χρονομίσθωση νέου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών. Εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγής, την παρακολούθηση καλλιεργητικών παραμέτρων και των εισροών Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Γενικά κόστη συνδεόμενα με τις προαναφερόμενες δαπάνες, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, μελέτες σκοπιμότητας καθώς επίσης και δαπάνες απόκτησης δικαιωμάτων πατεντών και αδειών. Έγγειες βελτιώσεις και συγκεκριμένα συστήματα τα οποία μειώνουν τις απώλειες νερού.

Η Vega Finance είναι ένας οργανισμός συμβούλων επιχειρήσεων που εξειδικεύεται στους ακόλουθους τομείς:

  • Eπιχειρησιακή στρατηγική
  • Xρηματοοικονομική διαχείριση
  • Εξαγορές & Συγχωνεύσεις
  • Σχεδιασμός και διοίκηση έργων

Ιδρύθηκε το 1997 με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στον τομέα του corporate finance. Διανύοντας μια επιτυχημένη πορεία και υλοποιώντας με απόλυτη επιτυχία σημαντικό αριθμό έργων, έχει καταξιωθεί πλέον στην αγορά για την αποτελεσματικότητα και τη συνέπειά της.

Έχει σημαντική εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών οικονομικής διεύθυνσης και άντλησης κεφαλαίων για επιχειρήσεις.

Είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2000 από τον φορέα TÜV HELLAS (TÜV NORD) στα ακόλουθα πεδία:

-        Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου

-        Σχεδιασμός και ανάπτυξη χρηματοοικονομικών προϊόντων

-        Υπηρεσίες συμβούλου διοίκησης

Στοιχεία επικοινωνίας

VEGA FINANCE

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.

Αετιδέων 16

Χολαργός 15561

Αττική

Τηλ. 210 9218888

Fax 210 9211080

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.vegafinance.gr 

Ο καιρός

Διαφήμιση