Ενημέρωση για τις Δημοτικές Εκλογές 2010

Στις 7 Νοεμβρίου θα κληθούμε να ψηφίσουμε τις νέες διοικήσεις των Δήμων της Χώρας μας. Αυτές οι εκλογές όμως θα είναι διαφορετικές από τις προηγούμενες, γιατί δεν θα αναδείξουν μόνο τα νέα όργανα των δήμων αλλά και τα όργανα της αιρετής πλέον Περιφέρειας (Περιφερειάρχης και Περιφερειακό Συμβούλιο). Γι' αυτό το λόγο κρίναμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε πάνω στα βασικά θέματα που αφορούν στο νέο δήμο Παπάγου - Χολαργού ο οποίος θα προκύψει από την 1η Ιανουαρίου 2011 καθώς και στο τι και πώς θα πρέπει να ψηφίσουμε στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου.

Με το Νόμο 3852/2010 (Καλλικράτης), οι δήμοι και οι κοινότητες της Χώρας μειώνονται από 1034 σε 325. Αποτέλεσμα αυτής της μείωσης είναι η συνένωση από 1ης Ιανουαρίου 2011 των δήμων Παπάγου και Χολαργού και η δημιουργία ενός νέου δήμου, με την ονομασία «Δήμος Παπάγου - Χολαργού», με έδρα το Χολαργό (οι δημοτικές εγκαταστάσεις Παπάγου θα συνεχίσουν να στεγάζουν ορισμένες υπηρεσίες.

Επίσης, ορισμένες δραστηριότητες θα συνεχίσουν να ενασκούνται σ' αυτές τις εγκαταστάσεις).

Ο νέος Δήμος Παπάγου - Χολαργού θα συγκροτείται από τη δημοτική κοινότητα Παπάγου και τη δημοτική κοινότητα Χολαργού, οι οποίες αποτελούν δύο ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες.

Κάθε δημοτική κοινότητα (Παπάγου και Χολαργού) θα έχει ένα ενδεκαμελές Τοπικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλεγεί στις 7 Νοεμβρίου. Αυτό το Συμβούλιο θα ασχολείται με ορισμένες υποθέσεις και θα διατυπώνει γνώμη και προτάσεις για άλλες. Από τα ένδεκα μέλη αυτού του Συμβουλίου, τα επτά (7) θα εκλεγούν από τον πρώτο συνδυασμό (του Δημάρχου που θα εκλεγεί) και τα τέσσερα (4) από τους άλλους συνδυασμούς, ανάλογα με την εκλογική δύναμη τους.

Ο νέος Δήμος Παπάγου - Χολαργού θα έχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο με 33 μέλη. Τα μέλη αυτά, με βάση τον πληθυσμό Παπάγου και Χολαργού (απογραφή έτους 2001), θα προέρχονται: 23 μέλη από τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και 10 μέλη από τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου. Ο συνδυασμός που θα κερδίσει στις εκλογές και θα εκλέξει Δήμαρχο θα έχει 20 δημοτικούς συμβούλους (13-14 προερχόμενους από τον Χολαργό και 6-7 προερχόμενους από τον Παπάγου). Οι λοιποί συνδυασμοί θα έχουν 13 δημοτικούς συμβούλους, ανάλογα με την εκλογική δύναμη τους (9-10 από Χολαργό και 3-4 από Παπάγου).

Οι δημοτικές κοινότητες Παπάγου και Χολαργού αποτελούν ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες και ως εκ τούτου θα υπάρχουν διαφορετικά ψηφοδέλτια σε κάθε δημοτική κοινότητα. Πλέον συγκεκριμένα, κάθε συνδυασμός θα εκτυπώσει ιδιαίτερο ψηφοδέλτιο για κάθε δημοτική κοινότητα. Το ψηφοδέλτιο που θα δίνεται στους ψηφοφόρους στα εκλογικά τμήματα Παπάγου θα περιλαμβάνει τα εξής κατά σειρά στοιχεία:

α.     Το έμβλημα και το όνομα του συνδυασμού, β.   Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου Δημάρχου, γ.     Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Παπάγου (Μέχρι τρεις (3) σταυρούς)», μετά την οποία   ακολουθούν   τα   ονοματεπώνυμα   των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων, της εκλογικής περιφέρειας Παπάγου, με αλφαβητική σειρά, δ.   Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι Χολαργού (μέχρι ένα (1) σταυρό)» μετά την οποία   ακολουθούν   τα   ονοματεπώνυμα   των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της εκλογικής περιφέρειας Χολαργού, με αλφαβητική σειρά, ε.     Τη φράση «Υποψήφιοι δημοτικής κοινότητας Παπάγου (μέχρι δύο (2) σταυρούς)», μετά την οποία   ακολουθούν   τα   ονοματεπώνυμα   των υποψηφίων συμβούλων της δημοτικής κοινότητας Παπάγου.

Οι δημότες Χολαργού θα έχουν ανάλογο ψηφοδέλτιο στο οποίο θα προτάσσεται ο πίνακας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της Εκλογικής Περιφέρειας Χολαργού, θα ακολουθεί ο πίνακας των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της Εκλογικής Περιφέρειας Παπάγου και θα έπεται ο πίνακας με τα υποψήφια μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού.

Ως προς τη σταυροδοσία για την εκλογή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού και του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, κάθε ψηφοφόρος Παπάγου μπορεί να βάζει:

α.   μέχρι   τρείς   (3)   σταυρούς   στους   υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους Παπάγου,

β.  μέχρι   ένα   (1)   σταυρό   στους   υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους Χολαργού και

γ.     μέχρι δύο (2) σταυρούς στους υποψηφίους της δημοτικής κοινότητας Παπάγου.

Ο νέος Δήμος Παπάγου - Χολαργού, θα διοικείται από το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, την Εκτελεστική Επιτροπή και το Δήμαρχο. Τα Όργανα κάθε δημοτικής Κοινότητας (Παπάγου και Χολαργού) θα είναι το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας και ο Πρόεδρος αυτής.

Ο Δήμαρχος του νέου Δήμου θα επικουρείται στα καθήκοντα του από πέντε (5) Αντιδημάρχους, οι οποίοι θα προέρχονται από τους συμβούλους της πλειοψηφίας. Αυτοί ορίζονται από το Δήμαρχο, ο οποίος τους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ' ύλη (π.χ. Αντιδήμαρχος επί οικονομικών θεμάτων, διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κλπ) και κατά τόπο (Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου και Αντιδήμαρχος Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού). Στις κατά τόπο αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων περιλαμβάνονται:

α. η   ευθύνη   της   λειτουργίας   των   δημοτικών υπηρεσιών   της   δημοτικής   τους   κοινότητας (Παπάγου ή Χολαργού),

β. η παρακολούθηση των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική κοινότητα και η καλή κατάσταση του εξοπλισμού της,

γ. η     υπογραφή     βεβαιώσεων,     πιστοποιητικών, διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες της δημοτικής κοινότητας τους,

δ. συνεργασία   με   τον   Πρόεδρο   της   δημοτικής κοινότητας για την επίλυση των προβλημάτων αυτής,

ε. η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που μπορεί να τους μεταβιβάσει ο Δήμαρχος που αφορά τη δημοτική τους κοινότητα.

Περιφερειακές Εκλογές

Στις 7 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε για πρώτη φορά για αιρετό Περιφερειάρχη και Περιφερειακό Συμβούλιο. Τα όργανα αυτά θα αντικαταστήσουν τις Νομαρχίες που καταργούνται και θα τους μεταβιβαστούν αρμοδιότητες των σημερινών περιφερειών.

Η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία ανήκει ο Παπάγος, θα περιλαμβάνει 8 περιφερειακές ενότητες. Κάθε περιφερειακή ενότητα θα εκλέγει έναν Αντιπεριφερειάρχη και έναν αριθμό περιφερειακών συμβούλων. Επισημαίνεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής θα έχει 101 μέλη. Ο νέος δήμος Παπάγου - Χολαργού ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα του Βόρειου Τομέα Αθηνών, η οποία θα εκλέξει 15 περιφερειακούς συμβούλους.

Η σταυροδοσία θα είναι μέχρι 4 σταυρούς για τους υποψηφίους συμβούλους της δικής μας Περιφερειακής Ενότητας. Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχη ς δεν χρειάζονται σταυρό για να εκλεγούν.

Ο καιρός

Διαφήμιση